GMP

Dobra Praktyka Produkcyjna (ang. Good Manufacturing Practice) – działania, które muszą być podjęte, i warunki, które muszą być spełniane, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej przeznaczeniem; ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225.

GMP stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. „Kodeksów GMP" lub „Kodeksów Praktyki", w których są zawarte wszystkie wymagania dotyczące Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) oraz zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością.

GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczących:

  • lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego,
  • budynków i pomieszczeń produkcyjnych,
  • maszyn i urządzeń,
  • procesu produkcji,
  • pomieszczeń socjalnych,
  • mycia i dezynfekcji,
  • magazynowania i dystrybucji,
  • higieny personelu.