logo inpest service


logo inpest service
ghp
Dobra Praktyka Higieniczna (ang. Good Hygienic Practice). Dotyczy wszelkich działań związanych z warunkami i środkami podejmowanymi w celu zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności na wszystkich etapach łańcucha produkcji.

System ten obejmuje:
  • założenie konstrukcyjno-budowlane obiektów produkcyjnych
  • dobór odpowiedniego wyposażenia technologicznego i technicznego
  • procedurę mycia, dezynfekcji, konserwacji maszyn i urządzeń
  • zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i odpowiedniej jakości wszystkich surowców
  • stosowaniu odpowiednich procedur i operacji technologicznych
  • szkolenie i higienę osobistą pracowników

Wdrażanie zasad GHP w zakładach produkcji żywności nie jest już kwestią dobrowolności lecz konieczności. Harmonizacja polskiego ustawodawstwa żywnościowego z prawem UE (dyrektywa 93/43 EEC) nałożyła na Ministra Zdrowia obowiązek wydania przepisów w sprawie warunków sanitarnych, oraz zasad przestrzegania higieny w produkcji i obrocie środkami spożywczymi - GHP.
Inpest Service
ochrona przed szkodnikami
BRZEG - PISARZOWICE

49-314 PISARZOWICE
ul. Brzeska 31
e-mail:
NIP 747-106-81-13
Copyright © InpestService | wykonanie KONEKTO
1761 odwiedzin